ARTIKEL 1   TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeen­

komsten betreffende het afsluiten van een SERVICEABONNEMENT.

ARTIKEL 2   BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. HET BEDRIJF: CV Monteur Den Haag, wederpartij van de KLANT bij het overeengekomen

 

ABONNEMENT.

2.  KLANT: degene, die een ABONNEMENT met het BEDRIJF heeft afgesloten.

3.  INSTALLATEUR:  installatiebedrijf CV Monteur Den Haag.

 4.  ABONNEMENT: de overeenkomst tussen KLANT en het BEDRIJF die het BEDRIJF ver­

plicht tot het verrichten van ONDERHOUD en het oplossen van storingen volgens

de bij het ABONNEMENT behorende productomschrijving.

5. ONDERHOUD: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een  TOESTEL

en/of  RANDAPPARATUUR overeenkomstig de onderhoudssystematiek van de

fabrikant en volgens de bij het ABONNEMENT behorende productomschrijving.

6.  STORING: een gebrek aan het TOESTEL en/of RANDAPPARATUUR, of een onderdeel

daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.

7. SERVICE: het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van

ONDERHOUD en het verhelpen van storingen.

8. MATERIAALKOSTEN: kosten, die aan een KLANT in rekening worden gebracht voor

materialen, die niet in het ABONNEMENT zijn inbegrepen.

9. TOESTEL: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en/of

mechanische afzuiging, koeling, etc.

10. TOESTELONDERDELEN: alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestel­

behuizing bevinden.

11. RANDAPPARATUUR: onder  RANDAPPARATUUR worden de volgende apparaten

respectievelijk onderdelen, niet tot het TOESTEL behorend, verstaan: het expansie­

vat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatorkra(a)n(en),

de merkgebonden thermostaat, etc. voor zover van toepassing.

 

ARTIKEL 3   VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN ABONNEMENT

1.  Het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR respectievelijk de aan het TOESTEL

verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van

de KLANT dienen ten tijde van het sluiten van het ABONNEMENT in een goede

staat van ONDERHOUD te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter

beoordeling van het BEDRIJF.

2.  Het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR dienen te voldoen aan de Gaskeur­

voorschriften en de voorschriften van de fabrikant. Het TOESTEL dient te zijn aan­

gesloten overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010. en NEN 1078.

3.  Het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR dient asbestvrij te zijn. Indien toch

asbest wordt aangetroffen is het BEDRIJF niet verplicht tot het sluiten van een

ABONNEMENT over te gaan.

4.  Het BEDRIJF kan in overleg met de KLANT het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR

respectievelijk de aan het TOESTEL verbonden apparatuur en installatie, inclusief

radiatoren en leidingen, alvorens het ABONNEMENT ingaat, op kosten van de (toe­

komstige) KLANT eerst controleren en zonodig saneren op kosten van de KLANT.

 

ARTIKEL 4   TARIEVEN

1.  Alle door het BEDRIJF genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld,

per maand inclusief BTW. De tarieven kunnen door het BEDRIJF worden gewijzigd.

2. Indien het BEDRIJF een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke

index in de branche, de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouw­

nijverheid en Installatiebedrijven van het CBS, zal het BEDRIJF de verhoging ten­

minste 30 dagen voor de verhoging aankondigen

3.  Als aankondiging geldt een kennisgeving, geplaatst in één of meer dag­ of week­

bladen die in het gebied waarin het BEDRIJF werkzaam is verspreid worden,

dat de tarieven zijn gewijzigd en bij het BEDRIJF ter inzage liggen en aldaar op

aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn

4.  Indien een KLANT een tariefsverhoging conform lid 2 van dit artikel niet accepteert,

kan hij het ABONNEMENT vóór de ingangsdatum van de tariefsverhoging

opzeggen mits dit plaatsvindt op de wijze als bedoelt in artikel 10 lid 2.

 

ARTIKEL 5   VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF

1.  Het BEDRIJF zal de met de KLANT overeengekomen werkzaamheden als een goed

vakman uitvoeren.

2. Het BEDRIJF zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk

verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het

ABONNEMENT, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de KLANT uit­

drukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.

 

3.  Werkzaamheden buiten het kader van het ABONNEMENT zullen aan de KLANT in

rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 6   ONDERHOUD

Het ABONNEMENT omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen­

gekomen, ONDERHOUD aan het TOESTEL en/of RANDAPPARATUUR dat volgens

de onderhoudssystematiek van de fabrikant van het TOESTEL wordt uitgevoerd.

Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het BEDRIJF worden

afgeweken. Het ONDERHOUD per TOESTEL geschiedt één maal per 12 maanden,

waarbij het ONDERHOUD feitelijk plaatsvindt niet eerder dan 11 maanden na,

respectievelijk niet later dan 12 maanden volgend op de laatste onderhoudsbeurt.

 

ARTIKEL 7   STORINGEN

1. Het BEDRIJF is in geval van STORINGEN 24 uur per dag bereikbaar.

2.  Ingeval van STORINGEN aan een TOESTEL en/of RANDAPPARATUUR zal het BEDRIJF

binnen 24 uur na de melding van de STORING trachten de STORING te verhelpen,

tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.

3.  Bij STORINGEN die onder de garantiebepalingen vallen van een INSTALLATEUR en/

of fabrikant dient de KLANT het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van

het BEDRIJF. Indien de KLANT het garantiebewijs niet kan tonen, is de KLANT de

kosten van het verhelpen van de STORING aan het BEDRIJF verschuldigd.

4.  STORINGEN ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel

onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door

anderen dan het BEDRIJF vallen buiten het ABONNEMENT.

5.  In geval van onterechte storingsmeldingen kan het BEDRIJF voorrijkosten in

rekening brengen.

 

ARTIKEL 8   VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1.  De KLANT dient het BEDRIJF in de gelegenheid te stellen de overeengekomen

werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden

voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra,

gas en water ter beschikking te stellen. De KLANT dient ervoor zorg te dragen dat

het TOESTEL en/of de RANDAPPARATUUR, waaraan gewerkt moet worden, voor de

medewerker van het BEDRIJF goed toegankelijk is.

2.  De KLANT is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het BEDRIJF, nadat een afspraak

is gemaakt ter verhelping van een STORING en/of het uitvoeren van ONDERHOUD,

ook daadwerkelijk toegang tot het pand waarin het  TOESTEL is geplaatst ver­

krijgt. Indien de KLANT hiermee in gebreke blijft, is het BEDRIJF gerechtigd het

gebruikelijke voorrijdtarief in rekening te brengen. Vervolgens is het de verant­

woordelijkheid van de KLANT de SERVICE alsnog te laten verrichten.

3.  Indien de KLANT het TOESTEL vervangt dient hij dit melden aan het BEDRIJF. Het

lopende ABONNEMENT wordt voortgezet.

 

ARTIKEL 9   BETALING EN KOSTEN

1.  De aan het BEDRIJF op grond van de Overeenkomst toekomende bedragen dienen

maandelijks middels automatische incasso te worden voldaan. Indien de KLANT

niet instemt met automatische incasso ontvangt de KLANT periodiek een factuur

en worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Het BEDRIJF is bevoegd

de facturering uit te besteden aan een derde.

2.  De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het ABONNEMENT

zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een machtiging tot

automatische incasso of een aparte nota.

3.  Indien het ABONNEMENT ingaat voor de 16e van de maand gaat de verplichting

tot betaling in op de eerste dag van die maand. Indien het ABONNEMENT ingaat

op de 16e of later van de maand gaat de verplichting tot betaling in op de 1e van

de volgende maand.

4.  Een nota dient door de KLANT te worden voldaan binnen 14 dagen na factuur­

datum.

5. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen wordt door het BEDRIJF

een aanmaning verzonden verhoogd met administratiekosten.

6. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht het BEDRIJF zich van

zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het ABONNEMENT, ontheven, totdat alsnog

wordt betaald.

7.  Kosten welke door het BEDRIJF worden gemaakt om nog openstaande nota’s te

incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de KLANT. Bij niet tijdige betaling

worden openstaande nota’s, verhoogd met de wettelijke rente.

8.  Het niet­gebruiken van het TOESTEL, alsmede het niet goed functioneren van

het TOESTEL, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de

betalingsverplichting. Onder niet­gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen

gebruiken van het TOESTEL indien de elektriciteits­, water­ en/of gaslevering, om

wat voor reden dan ook, is onderbroken.

 

ARTIKEL 10   DUUR EN EINDE VAN HET ABONNEMENT

 1.  Een ABONNEMENT gaat in op het tijdstip dat door BEDRIJF en KLANT is overeen­

gekomen en geldt voor een periode van twee jaren. Het ABONNEMENT wordt

vervolgens stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij of totdat de KLANT

het ABONNEMENT opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal

één maand.

2.  Opzegging dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te vinden. Indien

het ABONNEMENT mondeling is aangegaan kan opzegging ook mondeling plaats­

vinden.

3.  Ingeval de KLANT verhuist vervalt het ABONNEMENT automatisch op de dag van

verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan het BEDRIJF.

4. Het BEDRIJF is te allen tijde gerechtigd het ABONNEMENT tussentijds te beëindigen

indien de KLANT toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

5. De KLANT is te allen tijde gerechtigd het ABONNEMENT tussentijds te beëindigen

indien het BEDRIJF aantoonbaar tekort schiet in de nakoming van zijn

verplichtingen.

6.  Indien het ABONNEMENT vóór het verstrijken van de in lid 1 genoemde periode

wordt opgezegd, is de KLANT de aan het BEDRIJF op grond van de Overeenkomst

toekomende bedragen tot het einde van deze periode verschuldigd.

 

ARTIKEL 11   AANSPRAKELIJKHEID/SCHADE

1.  Het BEDRIJF is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar

kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de

WA­polis van het BEDRIJF. Dit bedrag zal tenminste € 4000 bedragen.

2.  Het BEDRIJF is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin

is het BEDRIJF aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling

van binnenleidingen, of leiding lekkage, of  STORINGEN in het water­, gas­ of

elektriciteitsnet.

3.  Het BEDRIJF is niet aansprakelijk voor schade indien de KLANT het BEDRIJF niet in

de gelegenheid heeft gesteld het reguliere ONDERHOUD uit te voeren.

4. De KLANT vrijwaart het BEDRIJF voor claims van derden.

  

ARTIKEL 12   OVERMACHT

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Nieuw

Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij

terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

 

ARTIKEL 13   SLOTBEPALINGEN

1.  Op de overeenkomsten tussen het BEDRIJF en de KLANT is Nederlands recht van

toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013. Met ingang

van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene voor­

waarden SERVICEABONNEMENTEN CV Monteur Den Haag”.

4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

en Fabrieken te Groningen en liggen bij het BEDRIJF ter inzage en zijn aldaar op

aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

5.  Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van CV Monteur Den Haag. en mogen

niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.

6. Deze algemene voorwaarden kunnen door het BEDRIJF worden gewijzigd.

Wijziging geldt ook ten aanzien van reeds bestaande ABONNEMENTEN.

7. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden zal het BEDRIJF zorg

dragen voor kennisgeving conform artikel 4 lid 3 en is het overige in artikel 4 lid 4

bepaalde van analoge toepassing.